ఎవరికి ఎవరు సొంతం!

0
353

ఎవరికి ఎవరు సొంతం!
నాకు నువ్వా!
నీకు నేనా!
‘నీ’ పై నాకున్న-
నమ్మకమా!
‘నా’ పై నీకున్న-
ప్రేమా!

ఏదీ ఎవరి
సొంతమూ కాదేమో..
గడిచే కాలమూ,
భవిష్యత్తు కూడా!

నా రూపం
నీ “కళ్ళలో” వుందేమో ..
కానీ..
నీ “మనసులో” లేదు!

నీ “మాటల్లో”
నా పేరుందేమో ..
కానీ..
నీ “భావంలో” కాదు!

అయినా ఎందుకులే..
ఇన్ని మాటలు?
మళ్ళీ-
ముళ్ళలా నన్నే
గుచ్చుతుంటాయి! !

నిన్నన్నానని
కాబోలు..నా
ప్రమేయం లేకుండానే
నా కళ్ళు
వర్షిస్తున్నాయి!

నా “మనసుకి”
నేనే శత్రువు
ఇప్పుడు!!


@తులసి.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.