ఎంతటి పసితనమీ ప్రకృతికి…

0
407

ఎంతటి పసితనమీ ప్రకృతికి…
నవ్విస్తే నవ్వేస్తూ..
కళ్ళకి కనిపించకపోతే ఏడ్చేస్తూ..
దగ్గరున్నా ఇంకా కావాలని మారాం చేసే పాపాయిలా..

చీకటికళ్ళు తెరిచినప్పటినుండీ..
కళ్ల కాటుక పడలేదేమో అన్నట్టు ఆగకుండా ఒకటే వర్షం..
అన్ని కన్నీళ్లకు భయపడిందేమో…
చూడండి అని మెరుపులతో పిలుపులు..
నేెనున్నాలే అంటూ ఉరుములతో లాలిపాడే ఆకాశం..

తొలిపొద్దు పొడిచి భానుడి రాకతో రెక్కలు విప్పుతున్న ఉదయం….
రాతిరంతా కురుసి కురిసి అలసిన వర్షం
ఉరిమిన ఆకాశం అమ్మ ఒడిలో బజ్జున్న పసిపాపలైపోయాయి..
చెమ్మగిల్లిన కళ్ళతో…వెలుగుల నవ్వులతో
నిశ్చింతగా సాగుతున్న ఉదయం..

ఎంతటి పసితనమీ ప్రకృతికి…
నవ్విస్తే నవ్వేస్తూ..
కళ్ళకి కనిపించకపోతే ఏడ్చేస్తూ..
దగ్గరున్నా ఇంకా కావాలని మారాం చేసే పాపాయిలా..

చీకటికళ్ళు తెరిచినప్పటినుండీ..
కళ్ల కాటుక పడలేదేమో అన్నట్టు ఆగకుండా ఒకటే వర్షం..
అన్ని కన్నీళ్లకు భయపడిందేమో…
చూడండి అని మెరుపులతో పిలుపులు..
నేెనున్నాలే అంటూ ఉరుములతో లాలిపాడే ఆకాశం..

తొలిపొద్దు పొడిచి భానుడి రాకతో రెక్కలు విప్పుతున్న ఉదయం….
రాతిరంతా కురుసి కురిసి అలసిన వర్షం
ఉరిమిన ఆకాశం అమ్మ ఒడిలో బజ్జున్న పసిపాపలైపోయాయి..
చెమ్మగిల్లిన కళ్ళతో…వెలుగుల నవ్వులతో
నిశ్చింతగా సాగుతున్న ఉదయం..


@ తులసి

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.