వెన్నెల కెరటాలు – 12

0
386

గమ్యం లేని పయనమే అనుకున్నా
నీ పరిచయ మలుపులోకి తిరిగేంతవరకు
సంతోషాలు ఎడారులే అనుకున్నా
నీ చిరునవ్వుల ఒయాసిసులు దొరకేంతవరకు

ఆ చీకటి ఆకాశం ఉక్రోషం చూసావా?
జాబిలీ తనతో పక్షమే అని
మరణించిన ఒంటరితనం సమాధిపై
నీతో క్షణాలు ఎలా క్రీడిస్తున్నాయో చూసావా?

అలలు లేని సాగరాన్ని , చుక్కల్లేని ఆకాశాన్ని
ఒడ్డున ఈదే చేపలని , అమావాస్యలో చంద్రుడిని
తూర్పున ఉదయించని సూరీడిని చూడచ్చేమో
కాని నీ తలపుల ప్రవాహంలో తడవని నా మదిని చూసావా?

బంగారూ! జననమరణాల మధ్య
రంగులు పులుముకుంటేనే జీవనం అనుకున్నా
నేను నేనుగా , ఓ పసివాడి నై
నీ మది వేదిక పై నర్తించగలనని తెలుసుకున్నా


#సిఎస్కే

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.