రెండు అక్షరాల జీవితం

0
395

“భూమి ” అనే రెండక్షరాల పైన పుట్టి
“ప్రాణం “అనే రెండక్షరాల జీవం పోసుకుని
రెండక్షరాల “అవ్వ “తాత “
“అమ్మ “”నాన్న ” “అన్న “”అక్క ”
అనే బాంధవ్యాల నడుమ పెరుగుతూ
రెండక్షరాల “గురు ” వు దగ్గర
రెండక్షరాల “విద్య “ని నేర్చుకుని
రెండక్షరాల “డబ్బు ” ని సంపాదించి
రెండక్షరాల “భార్య” “బిడ్డ” అనే
బంధాలను ఏర్పరచుకొని
రెండక్షరాల “ప్రేమ”ను పంచుతూ
రెండక్షరాల “స్నేహం” పెంపొందించుకుంటూ
రెండక్షరాల “బాధ “ని భరిస్తూ
రెండక్షరాల “కోపం “ను దూరం చేసుకుని
రెండక్షరాల “నేను “అనే అహంకారాన్ని మరచి
రెండక్షరాల “మనం “అనే మమకారాన్ని పెంచి
రెండక్షరాల “జాలి..దయ ‘” లను కొండంత పెంచుతూ
రెండక్షరాల “తీపి “అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ
రెండక్షరాల “చేదు “సంఘటనలను మర్చిపోతూ
రెండక్షరాల “ముప్పు ” వచ్చి
రెండక్షరాల “చావు ” వచ్చే వరకు
రెండక్షరాల “ముఖం “పైన
రెండక్షరాల “నవ్వు “ఉంటే
రెండక్షరాల “స్వర్గం “మన
అరచేతిలో ఉన్నట్లే..!!
ఈ సత్యాలను తెలుసుకుని జీవించగలిగేతే
ఉన్నప్పుడైనా, పోయాకైనా మన కోసం
నలుగురుంటారు…


@ సోషల్ మీడియా

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.