ఎవరి ఇష్టం(పిచ్చి) వాళ్ళకి ఆనందం

0
408

ఇదీ తీరు
కళ్ళే కాదు
బుర్ర బుద్ధి కూడా మనకే ఇచ్చాడు
“చెప్పేవాడికి వినేవాడు లోకువ”
“వినేవాడికి చెప్పేవాడు కూడా” కావచ్చు.. కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవులు, స్పర్శ.
భౌతికమయిన వాటిని
అనుభవించమని ….
ఆలోచన, బుద్ధి, వివేకం, తర్కం, ఇవి జ్ఞానానికి సంబంధించినవి..
విన్నా….చూసినా….
మరో సారి మనకున్న బుద్ధితో ఆలోచించమనీ
అంతర్లీనంగా మనకున్న ఏర్పాట్లు ఇవి.
కానీ…
చెప్పిన వాటిని నిజమని నమ్మేవారు
వారనుకున్నదే నిజమని నమ్మేవారు
తాము చూసిందే నిజమని నమ్మే వారు
ఎక్కువ మంది చెబితే నిజమనుకునే వారు
ఇలా రకరకాల..
అసలు అనవసరం కోసర్లే ముఖ్యం
కాస్త మసాలా వేసి చెబితే ఆహా ఆ రోజు అన్నం కూడా అనవసరం..
ఇది ఎవరి తప్పు..
చెప్పిన వారిదా…
విన్న వారిదా. ఈ సరదా ఏమిటో..
ఎవరి ఇష్టం(పిచ్చి) వాళ్ళకి ఆనందం కదా ఎంతయినా..


@తులసి

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.